O serveru

Pudalesy.cz je server určený pro bezplatnou inzerci prodeje zemědělských a lesních pozemků. Server je určen vlastníkům i realitním kancelářím.

Provozovatel serveru si vyhrazuje právo nezveřejnit nabídky :

  • neodpovídající svým obsahem zaměření serveru
  • nabídky které by mohly  poškodit vlastní činnost provozovatele
  • nabídky od uživatelů zaměřených na spekulativní nákup a prodej pozemků, případně takovou inzerci přiměřeně zpoplatnit.
  • nabídky, které z jakýchkoliv interních důvodů považuje za nevhodné k zveřejnění či jejichž zveřejnění je v rozporu se zájmy provozovatele

 

Na serveru je také možné vkládat poptávky na NÁJEM nebo NÁKUP zemědělských pozemků s přesným vymezením lokality.

Na základě těchto poptávek budou následně informování zájemci o aktuálních nabídkách odpovídajících jejich zadání.

 

Všeobecné smluvní podmínky serveru Pudalesy.cz


I.  Úvodní ustanovení


(1)  Obchodní společnost Tenki holding s.r.o., se sídlem Husovická 6, BRNO 61400, identifikační číslo: 28311396, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60323 (dále jen „Provozovatel“) je oprávněným provozovatelem a správcem (dále jen "Provozovatel") internetového serveru Pudalesy.cz, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.pudalesy.cz (dále jen „Server“). V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Správce Provozovatel služby, které umožňují uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet vkládat na Server textové a obrazové informace. Služby Serveru umožňují tyto textové a obrazové informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.

(2)  Server poskytuje činnost spočívající ve zprostředkování vztahu nabídky a poptávky pomocí inzerce, a to zejména v oblasti koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí prostřednictvím celosvětové počítačové sítě Internet.

(3)  Tyto obchodní podmínky Serveru (dále jen „Smluvní podmínky“) upravují právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a dalšími níže uvedenými osobami.


II.  Základní pojmy


(1)  Nemovitostí se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí věc nemovitá nacházející se na území České republiky , není předmětem exekučního nebo insolvenčního řízení na území České republiky nebo jiného státu a její vlastník je oprávněn s ní podle své vůle svobodně nakládat, tj. zejména ji zcizit nebo pronajmout (dále jen „Nemovitost“).

(2)  Objednatelem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem jedné nebo více nemovitostí, které nabízí k prodeji nebo k pronájmu nebo která zastupuje vlastníka nemovitostí určených k prodeji nebo pronájmu a která splní níže uvedené podmínky registrace (dále jen „Objednatel“).

(3)  Uživatelem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí jakákoliv osoba nebo technický prostředek, která/ý pasivně využívá služeb Serveru. Pasivním využitím se rozumí zejména prohlížení obsahu Serveru, resp. jeho částí, které nejsou přístupny pouze Objednateli nebo Provozovateli (dále jen „Uživatel“).

III.  Registrace na serveru Pudalesy.cz


(1)  Objednatel je oprávněn zadávat jeden či více inzerátů na stránkách Serveru na základě Registrace.

(2)  Objednatel uvede při registraci své jméno a příjmení, adresu bydliště, své telefonní číslo a svou adresu elektronické pošty (email), které slouží zejména k identifikaci Objednatele, ke kontaktu Objednatele s Provozovatelem a dalšími Objednateli, Uživateli nebo Registrovanými uživateli. Údaje uvedené v tomto odstavci budou zveřejněny na stránkách Serveru jen se souhlasem Objednatele.

(3)  Poté, kdy Objednatel ukončí vkládání dat a udělí výslovný souhlas se zněním těchto Smluvních podmínek, a potvrdí svoji emailovou adresu prostřednictvím odkazu zaslaného prostřednictvím elektronické pošty Provozovatelem  je tímto Registrace dokončena.

(4)  Registrací vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Objednatelem, a to na dobu neurčitou.

(5)  Na základě provedené Registrace je Objednatel pomocí servisních stránek Serveru (dále jen „Servisní stránky“) oprávněn v rámci Serveru zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní nabídku či poptávku nemovitostí.

(6)  Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené při Registraci jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí.

 

IV.  Práva a povinnosti stran

(1)  Objednavatel plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá prostřednictvím Servisních stránek do Serveru. Nikdo nesmí zasílat Uživatelům, Registrovaným uživatelům ani Objednatelům zprávy mající povahu nevyžádaných reklamních sdělení a nabídek služeb, které představují přímou konkurenci pro Provozovatele, zejména nabízet služby Realitních makléřů.

(2)  Objednatel není oprávněn zpřístupnit své uživatelské jméno ani heslo pro přístup do Servisních stránek třetím osobám. V případě, že Objednavatel třetí straně takový přístup umožní, a to i z nedbalosti, nese Objednatel odpovědnost za případné zneužití Servisních stránek a/nebo za zneužití svého hesla a/nebo uživatelského jména tak, jako kdyby se jednalo o vlastní jednání Objednatele a rovněž nese veškeré riziko uplatnění smluvních sankcí ze strany Provozovatele.

(3)  Objednatel bere na vědomí, že veškeré údaje o jeho nabídkách nemovitostí zveřejňované v Serveru jsou přístupny všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Serveru a dalších internetových serverů provozovaných Provozovatelem či jinou osobou. Dále Objednavatel bere na vědomí, že výše zmíněné údaje o jeho nabídkách nemovitostí a jejich případných právních vadách mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech Provozovatele, s čímž výslovně souhlasí.

(4)  Objednatel se zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu a/nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednatel.

(5)  Objednatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat zadaných Objednatelem prostřednictvím Servisních stránek.

(6)  Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:

  (a) jsou v rozporu s právním řádem České republiky, 
  (b) jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek, 
  (c) svým obsahem odporují jakýmkoliv zájmům Provozovatele. 

(7)  Veškerá data zadává Objednatel do Serveru ve formě inzertního sdělení na vlastní náklady a vlastními silami, a to v souladu s pokyny Provozovatele Serveru. Objednatel je oprávněn zadat objednávku prostřednictvím administrativního rozhraní. Objednatel se zavazuje, že se nebude jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat v Serveru. Redirect není povolen - URL adresa/y Objednatele v inzerci nesmí zejména směřovat na (komerční) realitní servery, tedy servery se stejným nebo obdobným tematickým obsahem, jako je Server a/nebo servery prezentující obsah, který je v rozporu s čl. IV.6. těchto smluvních podmínek.

(8)  Objednatel může kdykoli zrušit svoji Registraci v Serveru, tedy vypovědět tyto Smluvní podmínky, a to písemně na adrese elektronické pošty info@tenki.cz.

(10)  V případě, že dojde ke změně údajů, které byly použity při Registraci, je Objednatel povinen je neprodleně v sekci Servisních stránek aktualizovat.

(11)  V případě porušení smluvních podmínek je provozovatel oprávněn zrušit Registraci Objednatele a veškerou inzerci Objednatele smazat bez náhrady.

(12)  Objednatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci či v průběhu inzerce, Provozovateli, za účelem poskytování služeb dle těchto Smluvních podmínek a vedení evidence, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Souhlas je udělen na dobu existence uživatelského účtu Objednatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Objednatele vůči Provozovateli, cokoliv nastane později. Nakládání s osobními údaji Objednatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění.

(13)  Objednatel bere na vědomí, že má přístup ke svým osobním údajům ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů, a právo požadovat na Provozovateli nápravu nesprávného nakládání s jeho osobními údaji.

(14)  Objednatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, poskytovaných Provozovatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení způsobem, v těchto obchodních sděleních uvedeným.

 (15)  Ustanovení této části se použijí přiměřeně i pro Registrované uživatele.

 

V. Zásady a podmínky ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem dle GDPR tj  čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je společnost Tenki holding s.r.o., IČ: 283 11 396

Kontaktní údaje :

Sídlo :  Husovická 6, Brno 614 00, email : info@tenki.cz

 

Správce  je právnickou osobou, která provozuje internetový server www.pudalesy.cz za účelem poskytování služby bezplatné inzerce nemovitostí.  V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů: a to v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Správce , resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Správcem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou

Osobními údaji  které zpracováváme jsou :

jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

Inzertní server není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce .

 

Účel zpracování a doba uložení :

 

1 . Plnění smlouvy , případně jiného závazku, a poskytování služeb mezi Vámi a správcem.:

Jde o zákonný důvod kdy  Vaše  osobní  údaje  potřebujeme k tomu, abychom s vámi  mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit, dále pro poskytování služby bezplatné inzerce. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené či bezplatné služby. Bez těchto údajú  nemůžeme uzavřít kupní smlouvu a dodat řádně zboží či službu. Tyto  údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.

 

 

2. Plnění zákonných povinnosti a to účetní, daňové a archivační, dále poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům :

A . Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou  Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let .

B. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Správce je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 5 let .

 

3. Oprávněné zájmy podnikatele a ochrana práv

Údaje potřebné pro účinnou obhajobu v případě sporu – doba archivace údajů 3 roky plus případné trvání sporu.

Oprávněným zájmem Správce  je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Správce  získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Vám jako Účastníkovi. Každá tato nabídka ( sdělení) obsahuje možnost odhlášení , nebo toto zasílání můžete kdykoliv odvolat také tel. či emailem.

 

4. Jiné -  Marketing,  Vyhodnocování a zkvalitňování poskytovaných služeb

například zpětné hodnocení nákupu , recenze typu Heureka a podobně -  archivace  maximálně 2 roky nebo do odvolání souhlasu -pro tyto účely je nutný výslovný souhlas Vás  jako zákazníka

 

U zpracování údajů dle bodu 1-3 my jako Správce plníme svou informační povinnost, a vy jako zákazník odesláním objednávky bezplatné inzerce (vložením inzerátu) potvrzujete , že jste byl seznámen s těmito informacemi o zpracování údajů a že je berete na vědomí.

 

U zpracování údajů dle bodu 4 je ale nutné udělení Vašeho dobrovolného aktivního souhlasu , a před odesláním objednávky se budete moci rozhodnout a bud tento souhlas udělit nebo ne. Pokud nezaškrtnete že souhlasíte,  má se za to , že s ním nesouhlasíte.   Prodej našeho zboží či poskytnutí služeb není udělením tohoto souhlasu nijak podmíněn. Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Po uplynutí lhůt  Správce  Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje a fyzické doklady skartuje.

 

Předávání osobních údajů třetím subjektům

 

Z důvodu řádného plnění smlouvy je nutné aby správce předal údaje třetím subjektům – subdodavatelům .  Jedná se o osoby

 

podílející se na dodání zboží , služeb ,  realizaci plateb na základě smlouvy, ( např. přepravní společnosti, pošta, banka, pojištovna atd)

zajišťující služby provozování serveru a další služby spojené  s provozováním serveru,

zajistující účetní a daňové služby

zajišťující marketingové služby

Státní orgány:v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

 

Tyto subjekty, pokud jsou k tomu oprávněné,  mohou nakládat s osobními údaji vždy jen  dle zákona případně  dle uzavřených zpracovatelských smluv a v souladu s GDPR a s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu.

 

Správce nepředává  osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)

 

 Cookies: jde o krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče.  Tato stránka používá soubory cookies. shromažďuje je skript společnosti Google Inc., který je umístění ve zdrojovém kódu našich webových stránek. Vaše cookies tak předáme společnosti Google k tomu, aby je anonymizovala. Teprve s těmito anonymizovaný cookies pracujeme my. Anonymizované cookies již nejsou osobními údaji. Samotný proces anonymizace, resp. předání k anonymizaci, je zpracováním osobních údajů, který činíme na základě právního titulu oprávněného zájmu. Pokud nechcete jako  Uživatel cookies používat nebo chcete  aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, je nutné  ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokujete-li ale všechny cookies, nebudete  moci využít některé funkce těchto stránek.

 

Podmínky zabezpečení

Naše společnost jako správce prohlašuje , že  abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme  v souladu s GDPR přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

 

Jelikož nám  velmi záleží na ochraně vašich osobních údajů tak nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale také jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Přihlašovací údaje jsou zaheslované a všechna vaše data a údaje  jsou uložena či archivována  pouze na zařízeních nebo v místnostech  s omezeným, a pečlivě kontrolovaným  přístupem. Přístup k osobním datům mají  jen pověřené osoby.

Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů

 

Vaše práva jako účastníka související se zpracováním osobních údajů.

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

 

V případech, kdy jste učinili  Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Dále  máte právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně možnosti odmítnout jejich použití pro účely přímého marketingu.

 

Pro uplatnění práv má správce  právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e- mailové adresy, má správce  právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv  přijata.

 

Správce  je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

Závěr

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů   jsou příslušné české soudy.

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Veškeré dotazy , připomínky a námítky ohledně zpracování osobních údajů směřujte prosím na kontaktní email : brno@eurotech.cz  nebo na tel 545246111

VI.  Závěrečná ustanovení


(1)  Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednatelem Registrací se řídí těmito Smluvními podmínkami. Záležitosti těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jakož i dalšími příslušnými platnými právními předpisy.

(2)  Veškerý obsah Serveru a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava serveru) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorskoprávních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní a trestní odpovědnosti.


(3)  Veškeré písemnosti dle Smluvních podmínek se považují za doručené 5. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla nebo se tato odesilateli vrátí. Ustanovení části III. není dotčeno.

(4)  Uživatel, Registrovaný uživatel a/nebo Objednatel se neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“), v rozhodčím řízen před tímto Rozhodčím soudem podle jeho Pravidel a Řádu on-line, a to ve věci majetkového sporu, o němž lze uzavřít smír, v němž je druhým účastníkem Provozovatel, pokud Provozovatel písemně projeví vůči Uživateli, Objednateli a/nebo Registrovanému uživateli vůli podrobit se pravomoci tohoto Rozhodčího soudu v dané věci zejména tím, že písemně zahájí takový spor u tohoto Rozhodčího soudu v souladu s Řádem on-line. Spor bude rozhodován jediným rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. E-mailová adresa Uživatele, Registrovaného uživatele a/nebo Objednatele uvedená při registraci u Provozovatele slouží při vedení řízení pro účely doručování Uživateli, Registrovanému uživateli a/nebo Objednateli a tento potvrzuje, že je schopen prostřednictvím této adresy komunikovat v souvislosti s rozhodčím řízením vedeným na základě těchto Pravidel. Tato rozhodčí veřejná nabídka se vztahuje na veškerá jednání Uživatele, Registrovaného uživatele a/nebo Objednatele, která tento učiní poté, kdy učinil tuto rozhodčí veřejnou nabídku. Právo kterékoli strany navrhnout soudu vydání předběžného opatření zůstává nedotčeno. Není-li e-mailová adresa Uživatele, Registrovaného uživatele a/nebo Objednatele známa, platí výše uvedená rozhodčí veřejná nabídka s tou modifikací, že se využije Pravidel a Řádu uvedeného rozhodčího soudu.

(5) Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Smluvní podmínky i bez předchozího souhlasu Objednatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Smluvních podmínek v účinnost, pokud není ve Smluvních podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Smluvních podmínek, bude na Serveru zveřejněno nejméně po dobu 1 měsíce ode dne, kdy nové znění Smluvních podmínek vstoupí v platnost a účinnost.

(6) Hromadné a/nebo automatizované vytěžování obsahu Serveru je zakázáno, stejně tak jeho další publikování. Každý, kdo tento zákaz poruší je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta nezapočítává . Subjekt jednající podle předchozí věty nebo subjekt, který u jiného obstará činnost podle předchozí věty se rovněž považuje za Uživatele ve smyslu těchto Smluvních podmínek.

(7)  Tyto Smluvní podmínky byly aktualizovány a nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.